ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลแพร่

โรงพยาบาลแพร่เป็นสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ ภายใต้การบริหารงานของ นายแพทย์สานิตย์ ชากฤษณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

จำนวนเตียง 438 เตียง
จำนวนบุคลากร 1,035 คน
จำนวนแพทย์ 44 คน
จำนวนทันตแพทย์ 7 คน
จำนวนเภสัชกร 19 คน
จำนวนพยาบาล 490 คน
สถานพยาบาลเครือข่าย
โรงพยาบาลอำเภอเมือง 1 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชน 10 แห่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 แห่ง
สถานีอนามัย 18 แห่ง

มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบสาขา ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม กุมารเวชกรรม และยังมีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ได้แก่ โรคหัวใจ ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมตกแต่ง โรคตา โรคหู คอ จมูก เวชกรรมฟื้นฟู-ฝังเข็ม เวชปฏิบัติครอบครัว และวิสัญญีแพทย์

การให้บริการ ตรวจรักษาทุกวันในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.00 น. คลินิคตรวจรักษาโรคฟันนอกเวลาในวันราชการตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.00 น. ยกเว้นวันศุกร์ และวันเสาร์ 8.30 – 12.00 น.

Share