ตารางคลินิกเฉพาะโรค โรงพยาบาลแพร่

ตารางคลินิกเฉพาะโรค โรงพยาบาลแพร่
 

คลินิก วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
คลินิกอายุรกรรม สุกิจ เอกชัย,มงคล สมพงษ์ ศรัญยา รุ้งระวี
คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อายุรแพทย์
คลิกนิกเบาหวาน อายุรแพทย์
(เฉพาะนัด)
อายุรแพทย์
(เฉพาะนัด)
คลินิกโรคหัวใจ-หลอดเลือด มงคล
(เฉพาะนัด)
คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง อายุรแพทย์
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป วิชิน วิชิน วิเชียรรัตน์
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง ชาตรี ชาตรี
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ลักษณ์ สุรพล เพิ่มศักดิ์ แพทย์ออร์โธฯ
คลินิกคลินิกศัลยกรรมประสาท ภานุมาศ
คลินิกสูติ-นรีเวช ประการณ์ จิตติ สูติแพทย์ บุญโรจน์ ธงชัย
คลินิกฝากครรภ์ จนท. จนท. จนท. จนท. จนท.
คลินิกเด็ก สมศักดิ์ สุวรรณา พรชัย นันทวัลย์ วรการ
คลินิกโรคภูมิแพ้เด็ก วรการ
คลินิกโรคเลือดเด็ก สมศักดิ์ สุวรรณา
คลินิกโรคไตเด็ก,โรคหัวใจ พรชัย
คลินิกติดตามพัฒนาการเด็ก นันทวัลย์
คลินิกโรคตา วลัยพร ประวิทย์ กรรณิการ์ ดวงพร จักษุแพทย์
คลินิกโรคหู คอ จมูก สุวัฒน์ ผู้ป่วยนัด จารุวันต์ ผู้ป่วยนัด สุวัฒน์ ผู้ป่วยนัด จารุวันต์ ผู้ป่วยนัด
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู วัชระ วัชระ,รุ่งทิพย์ รุ่งทิพย์ วัชระ
คลินิกช่วยคนพิการและฝังเข็ม วัชระ
คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช จิตเวช
คลินิกยาเสพติด คลายเครียด จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช จิตเวช
คลินิกยาเสพติดในเด็กนักเรียน จิตเวช
คลินิกทันตกรรม ตรวจรักษา ผู้ป่วยนัด ตรวจรักษา ผู้ป่วยนัด ตรวจรักษา ผู้ป่วยนัด ตรวจรักษา ผู้ป่วยนัด ตรวจรักษา ผู้ป่วยนัด
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ปิยะฉัตร
คลินิกอาชีวเวชกรรม ปิยะฉัตร
คลินิกวัณโรคปอด ปิยะฉัตร
คลินิกวัยทอง ประการณ์
ปิยะฉัตร
คลินิกสุขภาพเด็กดี วสค.

 

[ ข้อมูล ณ. วันที่ 22 กันยายน 2547 ]

 

Share