ประวัติโรงพยาบาลแพร่

พ.ศ. 2497 ได้มีการจัดซื้อที่ดิน 30 ไร่ โดยกรมการแพทย์ อยู่บน ถ.ช่อแฮ่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง

พ.ศ. 2498 เปิดทำการ วันที่ 24 มิถุนายน 2598 ต่อมาได้จัดซื้อที่ดินอีก 26 ไร่เศษ (ปัจจุบัน รวมที่ดินทั้งหมด 56 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา)

พ.ศ. 2507 สร้างอาคารผู้ป่วย 1 หลัง

พ.ศ. 2508 ต่อเติมห้องพิเศษ และสร้างตึกผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม โดยมีห้องพิเศษ สามัญ ห้องคลอด (ปัจจุบัน เป็นห้องศัลยกรรมกระดูก)

พ.ศ. 2511,2516,2517 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยสามัญ (ปัจจุบัน เป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง/ชาย และได้ปรับอาคารเป็น
กลุ่มงานจิตเวชและเวชกรรมฟื้นฟู)

พ.ศ. 2516 สร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น

พ.ศ. 2517 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยชั้นเดียว 14 ห้อง 114 เตียง

พ.ศ. 2518 เปิดตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องผู้ป่วยหนัก ห้องผ่าตัด ห้องเอกเรย์

พ.ศ. 2524 ก่อสร้างตึกแสงพลอย 16 ห้อง คสล.2 ชั้น

พ.ศ. 2525 ก่อสร้างผู้ป่วยหนัก คสล. ชั้นเดียว (ปัจจุบัน เป็นห้องกุมารเวชกรรม)

พ.ศ. 2528 สร้างห้องผ่าตัด 4 ห้อง ต่อมาได้ปรับอาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกเป็นห้องผ่าตัด 7 ห้อง พิเศษ 1 ห้อง

พ.ศ. 2529 เปิดอาคารผู้ป่วยนอก คสล. 2 ชั้น เป็นอาคารอำนวยการห้องประชุม ตรวจโรค เก็บค่าบริการ จ่ายยา ห้องเวชระเบียน

พ.ศ. 2530 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนรีเวชกรรมและห้องคลอด 4 ชั้น เปิดในปี พ.ศ. 2532 เป็นอาคารสูงหลังแรกของโรงพยาบาลแพร่

พ.ศ. 2534 เปิดอาคารผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง คสล. 2 ชั้น และเปิดอาคารจ่ายกลางบริการเครื่องมือแพทย์

พ.ศ. 2537 กาชาดกับประชาชน บริจาคก่อสร้างอาคาร 1 หลัง เป็นธนาคารเลือดและรับบริจาคโลหิต 2 ชั้น

พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2541 ก่อสร้างอาคารไมตรีประชา 5 ชั้น

พ.ศ. 2539 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 7 ชั้น แทนที่อาคาร คสล.

พ.ศ. 2542 เปิดอาคารเฉลิมรักษ์ เป็นอาคารพิเศษอายุรกรรม และให้โรงพยาบาลมีขนาด 418 เตียง

พ.ศ.2539 ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 ชั้น

พ.ศ.2543 ส่งมอบอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 ชั้น

ชั้น 1 กลุ่มงานรังสี อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ประชาสัมพันธ์ พยาธิวิทยากายวิภาค ห้องจ่ายยา ห้องเก็บเงิน ห้องตรวจหู คอ จมูก ห้องตรวจสูติ-นรีเวชฯ ห้องตรวจศัลยกรรม

ชั้น 2 กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ธนาคารเลือด

ชั้น 3 สำนักผู้บริหาร งานทั่วไป ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม

ชั้น 4 ศูนย์คุณภาพ งานข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายสวัสดิการสังคม กลุ่มงานสุขศึกษา งานพัสดุ งานควบคุมโรคติดเชื้อ ห้องพักฟื้น และกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

ชั้น 5 กลุ่มงานพัฒนาบุคคลากรและบริการการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องผ่าตัด

ชั้น 6 ห้องประชุม งานโสตฯ

- ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 438 เตียง -

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายแพทย์สีห์พจน์ สวนศิลป์พงศ์ พ.ศ. 2498 – พ.ศ. 2519
2 นายแพทย์โสรัจ แสนศิริพันธ์ พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2530
3 นายแพทย์สุภา รักชาต พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2535
4 นายแพทย์ยงยุทธ สงวนวรรณ พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539
5 นายแพทย์ณฐภณ สุธีรภัทรานนท์ พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2542
6 นายแพทย์ศักดิ์ชัย อัตถวิบูลย์ พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2543
7 นายแพทย์วิเชียร ลัทธิวงศกร พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544
8 นายแพทย์สานิตย์ ชากฤษณ์ พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน
Share